نمونه سوالات میان ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
آزمون هاي  ميان ترم اول به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 01-1400
 
    نمونه سوالات ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
سال تحصیلی 00-1399
آزمون هاي  ترم اول به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
سال تحصیلی 01-1400
 
 
   نمونه سوالات میان ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 97-1396
سال تحصیلی 98-1397
 
 
سال تحصیلی 99-1398
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
زيست شناسي يازدهم
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
آزمون  ميان ترم دوم به علت شيوع كروناآنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
سال تحصیلی 01-1400
 
        نمونه سوالات ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
سال تحصیلی 98-1397
 
سال تحصیلی 99-1398
آزمون هاي  ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
سال تحصیلی 00-1399
آزمون هاي  ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
سال تحصیلی 01-1400