نمونه سوالات میان ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
    نمونه سوالات ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
سال تحصیلی 00-1399
   نمونه سوالات میان ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 97-1396
سال تحصیلی 98-1397
 
 
سال تحصیلی 99-1398
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
ادبيات فارسي دهم
ادبيات فارسي يازدهم
دين و زندگي دهم
دين و زندگي يازدهم
عربي دهم
عربي يازدهم
زبان دهم
زبان يازدهم
رياضي دهم
رياضي يازدهم تجربي
حسابان يازدهم رياضي
زيست شناسي دهم
زيست شناسي يازدهم
فيزيك دهم
فيزيك يازدهم
شيمي دهم
شيمي يازدهم
زمين شناسي يازدهم
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
 
 
        نمونه سوالات ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
سال تحصیلی 98-1397
 
سال تحصیلی 99-1398
آزمون هاي  ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
ادبيات فارسي دهم
ادبيات فارسي يازدهم
دين و زندگي دهم
دين و زندگي يازدهم
عربي دهم
عربي يازدهم
زبان دهم
زبان يازدهم
رياضي دهم
رياضي يازدهم تجربي
حسابان يازدهم رياضي
هندسه دهم
هندسه يازدهم
آمار و احتمال يازدهم
زيست شناسي دهم
زيست شناسي يازدهم
فيزيك دهم
فيزيك يازدهم
شيمي دهم
شيمي يازدهم
زمين شناسي يازدهم
سال تحصیلی 00-1399