نمونه سوالات میان ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
    نمونه سوالات ترم اول  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
سال تحصیلی 00-1399
   نمونه سوالات میان ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 97-1396
سال تحصیلی 98-1397
 
 
سال تحصیلی 99-1398
        نمونه سوالات ترم دوم  
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
سال تحصیلی 98-1397
 
سال تحصیلی 99-1398
آزمون هاي  ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
سال تحصیلی 00-1399