سخن مدیر  
 

سال هاست كه ذهن دست اندركاران امر آموزش و پرورش درگير ايجاد تغييراتي مثبت در امر ياددهي و يادگيري است تا آموزش و پرورش را از فرايندي منفعل به فرايندي فعال و پويا تغيير دهد.

با مدنظر قرار دادن اين ديدگاه ، اين مجتمع آموزشي را بنانهاديم و هدف را بر آن گذاشتيم تا علاوه بر آموزش و پرورش معمول فرصتي ايجاد كنيم تا به فرزندان اين مرزو بوم بياموزيم چگونه رشد كنند ، در چه راستايي حركت كنند، چه چيز خوب و چه چيز بد است، چه چيز پسنديده و چه چيز ناپسند است و ...

سربلندي كساني كه به خوبي به بچه ها آموزش مي دهند ، به همان اندازه ي كساني است كه آنها را به دنيا مي آورند ؛ گروه دوم به آنها زندگي مي بخشند و گروه نخست ، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي آموزند و ما سربلنديم كه شما والدين گرامي آموزش و پرورش فرزندان دلبند خود را به ما سپرده ايد .

سکینه خاتمی
موسس و مدیر مجتمع آموزشی ماهور