نمونه سوالات میان ترم اول  
 
سال تحصیلی 95-1394
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
سال تحصیلی 98-1397
 
سال تحصیلی 99-1398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
 
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
         نمونه سوالات ترم اول  
 
 سال تحصیلی 95-1394
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
 
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
سال تحصیلی 01-1400
 
       نمونه سوالات میان ترم دوم  
 
 سال تحصیلی 95-1394
 
مطالعات هفتم
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 96-1395
 
 
سال تحصیلی 97-1396
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 98-1397
مطالعات نهم
 
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 99-1398
 
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
سال تحصیلی 00-1399
 
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
سال تحصیلی 01-1400
 
 نمونه سوالات ترم دوم   
 
 سال تحصیلی 95-1394
 
پیام های آسمان نهم
قرآن نهم
زبان نهم
ریاضی نهم
 
 
 
 
سال تحصیلی 96-1395
 
پیام های آسمان نهم
قرآن نهم
املا نهم
زبان نهم
ریاضی نهم
 
سال تحصیلی 97-1396
پیام های آسمان نهم
قرآن نهم
املا نهم
زبان نهم
ریاضی نهم
علوم نهم
مطالعات نهم
 
سال تحصیلی 98-1397
 
پیام های آسمان نهم
رياضي هشتم
ریاضی نهم
زبان نهم
علوم نهم
املا نهم
عربی نهم
مطالعات نهم
 
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 00-1399
 
آزمون هاي ميان ترم دوم به علت شيوع كرونا آنلاين و با بودجه بندي متفاوت برگزار شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سال تحصیلی 01-1400